سختی و بلا و آفت از زمین و آسمان و مُلک و مملکت به دور دار. جانِ خسته را امید باش. این گذارِ عمر را بهار کن.

💐 سال نو مبارک 💐